عملیات آسفالت محله آبرنگ در حال اجراست، در همین راستا شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر چالوس با بازدید از وضعیت و کیفیت کار آسفالت از نزدیک در روند امورات مربوط به این پروژه قرار گرفتند.

 

 

 

۱۲ مردادماه ۱۴۰۱