بسمه تعالی

((آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ))

شهرداری چالوس در نظردارد ، اجرای پروژه عمرانی شرح ذیل را ، جهت اجراء در سطح شهر چالوس ، از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکت های واجد الشرایط واگذار نماید .لذا از کلیه متقاضیان و علاقمندان شرکت در مناقصه دعوت بعمل می آید، جهت دریافت اسناد مناقصه ، طبق زمان بندی ذیل ، به سامانه ستاد (سامانه تدارك الكترونيكي دولت) مراجعه نمایند.

تذکرات :

  • شهرداری چالوس در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .
  • سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه، در اسناد مناقصه مندرج میباشد.
  • سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشریفات قانونی مناقصه و انعقاد قرارداد با نفر اول، مسترد نخواهد شد.

 

ردیف

عنوان پروژه

مبلغ برآورد

(به ریال )

نوع فهرست بهاء

محل تامین اعتبار

مدت پیمان

میزان مبلغ سپرده یا ضمانت نامه شرکت در مناقصه (به ریال)

حداقل رتبه مجاز

رشته مجاز به شرکت در مناقصه

1

ادامه كانال مياني رينگ2

984/958/334/13

آبخيزداري سال 1400

منابع دولتي و داخلی   شهرداری

پنج ماه

000/000/680

5

ابنيه يا آب يا راه

تاریخ چاپ نوبت اول آگهی مناقصه : روز چهار شنبه مورخ 29/10/1400

تاریخ چاپ نوبت دوم آگهی مناقصه : روز سه شنبه مورخ 5/11/1400

مهلت دریافت اسناد از سامانه ستاد : ازتاریخ 5/11/1400 الی 16/11/1400

آخرین مهلت بارگذاري در سامانه ستاد : ساعت 14 روز شنبه مورخ 30/11/1400

محل دریافت اسناد و تحویل اسناد : سامانه ستاد

زمان بازگشائی پاکتها (سامانه ستاد) : ساعت 15 روز يكشنبه مورخ 1/12/1400

تلفن تماس : 52223044-011 - داخلی 229 واحد امورقراردادها –   داخلی 220 واحدعمران

 

                   سيد حمزه مطهري

           سرپرست شهرداري چالوس

مناقصه و مزایده