نام و نام خانوادگی: آرش رضوی فشکوری

متولد: 1370

تحصیلات: کارشناسی ارشد معماری و شهرسازی

سمت: رئیس شورای اسلامی شهر چالوس

 

--------------------------------------------------------------------------------
 

 نام و نام خانوادگی: سلمان کیا دلیری

متولد: 1367

تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت دولتی و تحول

سمت: نائب رئیس شورای اسلامی شهر چالوس

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نام و نام خانوادگی: تورج لهراسبی

متولد: 1361

تحصیلات: کارشناسی زبان و ادبیات فارسی

سمت: دبیر شورای اسلامی شهر چالوس

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نام و نام خانوادگی: صابر سام دلیری

متولد : 1361

تحصیلات:کارشناسی ارشد مدیریت تحول

سمت:عضو شورای اسلامی شهر چالوس

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 نام و نام خانوادگی:جعفر کیا لاشکی

متولد: 1357

تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت MBA

سمت: : عضو شورای اسلامی شهر چالوس

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 نام و نام خانوادگی: فتحعلی بابایی نژاد

متولد: 1351

تحصیلات: کارشناسی ارشد علوم سیاسی

سمت: عضو شورای اسلامی شهر چالوس

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 نام و نام خانوادگی: حسن غرایاق زندی

متولد: 1354

تحصیلات: کارشناسی فناوری اطلاعات

سمت: عضو شورای اسلامی شهر چالوس

 

مناقصه و مزایده