بسمه تعالی

((آگهی تجديد مناقصه عمومی یک مرحله ای ))

شهرداری چالوس در نظردارد ، اجرای پروژه عمرانی شرح ذیل را ، جهت اجراء در سطح شهر چالوس ، از طریق تجديد مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکت های واجد الشرایط واگذار نماید .لذا از کلیه متقاضیان و علاقمندان شرکت در تجديد مناقصه دعوت بعمل می آید، جهت دریافت اسناد تجديد مناقصه ، طبق زمان بندی ذیل ، به سامانه ستاد(سامانه تدارك الكترونيكي دولت) مراجعه نمایند.

 

تذکرات :

  • شهرداری چالوس در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .
  • سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه، در اسناد تجديد مناقصه مندرج میباشد.
  • سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشریفات قانونی تجديد مناقصه و انعقاد قرارداد با نفر اول، مسترد نخواهد شد.

 

ردیف

عنوان پروژه

مبلغ برآورد

(به ریال )

نوع فهرست بهاء

محل تامین اعتبار

مدت پیمان

میزان مبلغ سپرده یا ضمانت نامه شرکت در تجديد مناقصه (به ریال)

حداقل رتبه مجاز

رشته مجاز به شرکت در تجديد مناقصه

1

روكش آسفالت خيابان مطهري و كوچه هاي فرعي

453/153/688/18

راه،باند و فرودگاه سال 1400

منابع داخلی   شهرداری

تا پايان سال جاري

000/000/950

5

راه ، باند و فرودگاه

تاریخ چاپ نوبت اول آگهی تجديد مناقصه : روز چهارشنبه مورخ 22/10/1400

تاریخ چاپ نوبت دوم آگهی تجديد مناقصه : روز سه شنبه مورخ 28/10/1400

مهلت دریافت اسناد از سامانه ستاد           : از تاریخ 22/10/1400 الی 5/11/1400

آخرین مهلت بارگذاري در سامانه ستاد    : ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 19/11/1400

محل دریافت اسناد و تحویل اسناد            : سامانه ستاد

زمان بازگشائی پاکتها (سامانه ستاد)          : ساعت 14.30 روز چهارشنبه مورخ 20/11/1400

تلفن تماس : 52223044-011 - داخلی 229 واحد امورقراردادها –   داخلی 220 واحدعمران

 

                   سيد حمزه مطهري

             سرپرست شهرداري چالوس

 

 

مناقصه و مزایده