نام و نام خانوادگی: مسعود یعقوبی

متولد: 1364

تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

سمت: رئیس شورای اسلامی شهر چالوس


 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

نام و نام خانوادگی: صابر سام دلیری

متولد : 1361

تحصیلات:کارشناسی ارشد مدیریت تحول
سمت:نایب رئیس شورای اسلامی شهر چالوس
رییس کمیسیون برنامه و بودجه ،کمسیون ماده 100

 

 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

نام و نام خانوادگی: سعید رضوی نیا

متولد: 1365

تحصیلات: کارشناسی ارشد عمران - راه

سمت: دبیر شورای اسلامی شهر چالوس

رییس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک و کمسیون معاملات شورا


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

نام و نام خانوادگی:جعفر کیا لاشکی

متولد: 1357

تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت MBA

سمت:عضو شورای اسلامی شهر چالوس

رئیس کمیسیون فرهنگی ، کمسیون ماده 100-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

نام و نام خانوادگی: مهدی ردائی

متولد: 1363

تحصیلات: کارشناسی حقوق

سمت: عضو شورای اسلامی شهر چالوس
رییس کمیسیون حقوق

 


 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

نام و نام خانوادگی: مسعود غرایاق زندی

متولد: 1351

تحصیلات: کارشناسی ارشد علوم ساسی


سمت: عضو شورای اسلامی شهر چالوس

رییس کمیسیون ورزشی-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 

نام و نام خانوادگی: فرنانم پولادی

متولد: 1366

تحصیلات: کارشناسی ارشد عمران - سواحل ، بنادر و سازه های دریایی

سمت:عضو شورای اسلامی شهر چاالوس
رییس کمیسیون عمران ، شهرسازی