آقای مسعود یعقوبی به عنوان رئیس شورا به مدت یک سال برگزیده شدند.

آقای صابر سام دلیری به عنوان نائب رئیس

آقای سعید رضوی نیا به عنوان دبیر شورا به مدت یک سال برگزیده شدند.