آقای سعید رضوی نیا به عنوان رئیس

آقای صابر سام دلیری به عنوان نائب رئیس

و آقای مسعود یعقوبی به عنوان منشی شورا به مدت یک سال برگزیده شدند.