به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر چالوس کاظم پولادی رئیس شورای اسلامی شهر چالوس در این نشست اقدامات شرکت ساماندهی را در بخش ساماندهی مشاغل مؤثر و قابل تقدیر دانست و اظهار کرد:در نظر داریم تا ضمن تعامل دو سویه و رویکرد جدید تحصیلی مبنی بر همکاری مشترک از تجارب این شرکت بهره مند شویم.

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران به برنامه های جدید شرکت در بخش مبارزه با جانوران مؤذی اشاره کرد و  گفت: به طور حتم با انتقال این تجارب جدید به شهرهای دیگر می توان این معضل را بهتر از گذشته مدیریت کرد.

شایان ذکر است: ساماندهی کیوسک ها از جمله مباحث مشترک میان رئیس شورای اسلامی شهر چالوس و مدیرعامل شرکت ساماندهی بود که بر این اساس مقرر شد تا تجارب شرکت در این باره به شهر چالوس منتقل شود.