نودمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر چالوس برگزار شد

 

این جلسه با حضور رئیس، اعضای شوراي اسلامي شهر و معاونت شهرسازی شهرداری چالوس برگزار شد.

 

 دراین جلسه نامه‌ها، لوایح و موضوعات مختلف شهری بررسی و تصمیماتی اخذ شد.

 

۲۸ آذرماه ۱۴۰۱

مناقصه و مزایده