بازدید رییس(جعفرکیالاشکی)و اعضای محترم شورای اسلامی شهر اقایان مهندس ارش رضوی و سلمان کیادلیری از مرکز اورژانس مستقر در طرح رادیودریا