افتتاح پل در خیابان شهید دلبرصاف/ رفع معضل چندین ساله ترافیک در خیابان شهید دلبرصاف( دریای غربی ۲) به منطقه گلسرخی