جلسه بررسی مقررات ملی ساختمان به میزبانی شهرداری چالوس صورت گرفت؛


این جلسه با حضور دادستان، شهرداران چالوس و هچیرود، شوراهای شهر چالوس و هچیرود، کارشناسان دستگاه قضایی و جمعی از کارشناسان حوزه ساختمان و مهندسین در راستای نظارت بر ساخت و سازها برگزار شد.