آقای مسعود یعقوبی به عنوان رئیس شورا به مدت یک سال برگزیده شدند.

آقای صابر سام دلیری به عنوان نائب رئیس

آقای سعید رضوی نیا به عنوان دبیر شورا به مدت یک سال برگزیده شدند.

 

 

 

آقای سعید رضوی نیا به عنوان رئیس

آقای صابر سام دلیری به عنوان نائب رئیس

و آقای مسعود یعقوبی به عنوان منشی شورا به مدت یک سال برگزیده شدند.

روابط عمومی شورای اسلامی شهر چالوس.

مناقصه و مزایده